भाषा छान्नुहोस : nepal flag
  • slide
  • ss
  • land
  • goat
उत्तम कुमार भट्टराई
सचिव कृषि विकास मन्त्रालय
अध्यक्ष–कोष संचालक समिति, नार्डेफ
सुरेश बाबु तिवारी
सदस्य–सचिव
केशव अधिकारी
वरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत
सूचना अधिकारी

नमस्ते

कोषको स्थापनाः कार्य संचालन कोष ऐन २०४३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) ले मिति २०५८/०८/२५ को निर्णयानुसार “राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष २०५८” स्थापना गरेकोछ ।