भाषा छान्नुहोस : nepal flag

यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म सम्झाैता भएका कूल आयोजनाहरुः २८३, सम्पन्न आयोजनाहरुः १८८, ड्रपअाउटः १, रद्द भएका अायाेजनाहरूः ८ । चालु आयोजनाहरुः ८५ ।

28 Aug
यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म सम्झाैता भएका कूल आयोजनाहरुः २८३, सम्पन्न आयोजनाहरुः १८८, ड्रपअाउटः १, रद्द भएका अायाेजनाहरूः ८ । चालु आयोजनाहरुः ८५ ।

यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म संचालित कूल आयोजनाहरुः २८३,

सम्पन्न आयोजनाहरुः १९१, ड्रपअाउट-१, रद्द अायाेजना-६

चालु आयोजनाहरुः ८५ 

यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म संचालित कूल शोधकार्यहरुः २६८,

सम्पन्न शोधकार्यहरुः २०२,

चालु शोधकार्यहरुः ६४